Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemeen

 • Alle tussen de Honderwijs en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 • Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is cursist vanaf het moment van inschrijving/ boeken tot het einde van het overeengekomen aantal lessen.
 • Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij de hondenschool.
 • Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

Cursus/Dienst

 • De vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de jaarplanning van de lessen.
 • De cursisten dienen het cursusgeld te voldoen voor aanvang van de cursus/dienst, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les.
 • Inschrijving verplicht tot betaling van de cursus/dienst. Helaas wordt geen restitutie van het cursusgeld gegeven.
 • Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of hond dient er een doktersverklaring cq. dierenartsenverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zal met de klant de mogelijkheden worden besproken voor het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus.
 • Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de trainer(s) , wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal en de tot dan toe gevolgde lessen, aan de cursist gerestitueerd.
 • Indien een les/dienst later dan 24 uur voor aanvang van die les/dienst is afgezegd, vervalt het recht op inhalen of terugstorten van het bedrag.
 • De WelpenWacht gaat niet van start bij minder dan 2 aanmeldingen. De Verkenners en De Avonturiers gaan niet van start met minder dan 3 aanmeldingen. 
 • Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald kunnen worden.
 • Slipkettingen, Halti’s, Gentle-Leaders, Stroombanden, Flexlijnen, prikbanden of andere hulpmiddelen die het welzijn van de hond beschadigen of beperken, zijn op het eigen terrein van de hondenschool NIET toegestaan.

Reglement van orde

 • Alle cursisten dienen op zijn vroegst 15 minuten en uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les/dienst, op de hoogte te brengen.
 • Wanneer de cursist twee lessen of meer afwezig is vervalt zijn / haar inschrijving. Er wordt in dit geval geen restitutie van het cursusgeld gegeven.
 • Op het terrein van de hondenschool dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer(s), aangelijnd te zijn.
 • De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.
 • Honden, welke een cursus en/of gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts.
 • Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 • Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en cursist betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
 • In overleg met de trainer(s) is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
 • De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
 • De instructeur/gedragstherapeut staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
 • De klant dient de aanwijzingen van de instructeur/gedragstherapeut op te volgen.
 • Wij verwachten van u dat u de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die de instructeur/gedragstherapeut u voorschrijft (in verband met veiligheid van de klant, de instructeur/gedragstherapeut en de omgeving).
 • Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de gedragstherapeut/instructeur worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
 • Honderwijs wil geen overlast veroorzaken voor bewoners in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op de aangegeven plaatsen.
 • Als er op het eigen terrein van de hondenschool/hondenopvang een hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in een van de aanwezige afvalbakken. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.
 • Tijdens de lessen is het de cursist en de eventuele andere bezoekers verboden om te roken en verboden om alcohol te nuttigen.

Adviezen

 • Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan Honderwijs .
 • Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de instructeurs van Honderwijs .
 • Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Honderwijs voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek

Communicatie

 • Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het contact tussen Honderwijs en de klant, dan wel tussen Honderwijs en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Honderwijs is Honderwijs niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Honderwijs .

Overmacht

 • Honderwijs  heeft ten alle tijden het recht om in geval van overmacht de bestellingen aan de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Honderwijs dient dit schriftelijk aan de klant mee te delen. De klant heeft geen recht tot claimen van een schade vergoeding indien Honderwijs door overmacht niet in staat is tot nakomen van de overeenkomst. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Honderwijs kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
 
 
 
Emma Haring
4 juli 2024

VRAGEN?

Neem gerust contact op voor meer informatie of maak een afspraak om een keertje te komen kijken.

Contactgegevens

© Honderwijs

Emma Haring

kvk 91769787